Osnivanje i djelatnost Zavoda

Odlukom o osnivanju (KLASA: 351-01/08-01/118, URBROJ: 2125/1-01-08-02, od 28.03.2008. godine) osnovan je Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije. Navedenom odlukom određeno je da Zavod predstavlja i zastupa ravnatelj. Isti preuzima sve pravne radnje u ime i za račun Zavoda, zastupa Zavod u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, izvršava odluke Upravnog vijeća, odgovara za zakonitost rada Zavoda te obavlja i druge postove utvrđene Statutom Zavoda.

Djelatnost Zavoda obuhvaća osobito:

  • izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine,
  • izradu izvješća o stanju u prostoru,
  • vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru njegovih ovlasti,
  • pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
  • pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,
  • druge poslove u skladu s ovim Zakonom i Statutom Zavoda.

Zavod za prostorno uređenje županije može izrađivati i prostorni plan područja posebnih obilježja, prostorni plan uređenja grada i općine, generalni urbanistički plan, urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju te obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili župan.