Prostorni plan uređenja Općine Lovinac (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 6/03, Glasnik Općine Lovinac, broj 4/05, 20/10, 18/13, 10/15, 11/15-pročišćeni tekst, 3/18, 1/19, 7/20-pročišćeni tekst)

          https://www.lovinac.hr/documents/plans

Urbanistički plan uređenja Lovinac (Glasnik Općine Lovinac, broj 5/12, 15/15, 6/19 i 7/19-prošišćeni tekst)

Urbanistički plan uređenja Sveti Rok (Glasnik Općine Lovinac, broj 5/12)

Urbanistički plan uređenja Sveti Rok – Staro Selo (Glasnik Općine Lovinac, broj 3/17 i 7/21)

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Sveti Rok (Glasnik Općine Lovinac, broj 05/13)

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Cerje (Glasnik Općine Lovinac, broj 05/13)

Urbanistički plan uređenja zone turističke i rekreacijske namjene Rasoja (Glasnik Općine Lovinac, broj 3/18)

Urbanistički plan uređenja zone turističke i rekreacijske namjene Raduč (Glasnik Općine Lovinac, broj 12/22)

Urbanistički plan uređenja Rekreacijskog centra Sveti Rok (Glasnik Općine Lovinac, broj 5/18)

  Prostorni planovi - Sve