Upravno vijeće

Upravno vijeće Zavoda čine predsjednik i 4 člana. Predsjednika i članove Upravnog vijeća Zavoda imenuje i razrješava Župan na vrijeme od četiri godine. Iste osobe mogu biti ponovno imenovane za predsjednika, odnosno članove Upravnog vijeća Zavoda. Predsjednik i članovi vijeća imaju pravo na naknadu za rad u visini koju utvrdi Župan.

Upravno vijeće Zavoda ima sljedeće zadaće:

 • donosi statut Zavoda uz suglasnost Župana,
 • donosi poslovnik o svom radu,
 • donosni godišnji program rada Zavoda uz suglasnost Župana,
 • donosi godišnji financijski plan i godišnji obračun uz suglasnost Župana,
 • raspisuje i provodi javni natječaj za izbor ravnatelja Zavoda te o provedenom postupku dostavlja izvješće Županu,
 • donosi opće akte Zavoda.

Upravno vijeće obvezno je Županu dostaviti Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada, obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama, pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je na sjednicama prisutno više od polovice svih članova.

Članovi Upravnog vijeća:

 • Željka Rukavina, struč.spec.admin.publ.
 • Zlatko Bolf, oec.
 • Nikola Došen, oec.
 • Darijo Vidmar, bacc.ing.traff.
 • Željko Devčić, ing.prom.

Sjednice upravnog vijeća